ALGEMENE VOORWAARDEN ELEKTRICITEITSWERKEN KeCo

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allebovereenkomsten, bestellingen, leveringen, mededelingen en werkzaamheden van Elektriciteitswerken KeCo. Bij uitvoering van de opdracht zijn enkel deze voorwaarden van toepassing met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.

2. Prijsoffertes zijn geldig gedurende 90 kalenderdagen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging of door begin van uitvoering door Elektriciteitswerken KeCo. Indien in de aanvaarde prijsofferte door de klant wijzigingen of voorbehouden zijn genoteerd, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat Elektriciteitswerken KeCo de klant heeft laten weten deze wijzigingen/voorbehouden te aanvaarden. Begin van uitvoering van de opdracht houdt nooit een impliciete aanvaarding van door de klant genoteerde wijzigingen of
voorbehouden in. Elektriciteitswerken KeCo heeft daarenboven steeds het recht haar aanbod te herroepen tot vijf werkdagen nadat de aanvaarding van de klant haar heeft bereikt.

3. Meerwerken worden enkel aanvaard na schriftelijke bestelling en geven aanleiding tot een meerprijs en tot een verlenging van de
uitvoeringstermijn. Wachturen die niet aan Elektriciteitswerken KeCo te wijten zijn, worden de klant aangerekend.

4. De (kenmerkende prestatie van de) overeenkomst wordt steeds geacht zich te situeren op de zetel te Turnhout.

5. Prijsoffertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen, kostprijs
van materialen, grondstoffen, energie, transport,… Indien kostprijsbepalende factoren na aanvaarding van de offerte wijzigingen ondergaan, behoudt Elektriciteitswerken KeCo zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen.

6. Productieverliezen, gevolgschade of vertragingen in de levering bij de klant kunnen nooit aanleiding geven tot enige boete of schadevergoeding lastens Elektriciteitswerken KeCo.

7. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend voor Elektriciteitswerken KeCo.

8. Vanaf de verzending naar de klant of plaatsing van de bestelde goederen gaat het risico voor o.a. verlies en schade over op de
klant.

9. De zichtbare gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijs kon vaststellen,
moeten per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 3 werkdagen na levering of montage, bij gebreke waarvan zij
worden geacht te zijn aanvaard. Gebrek aan overeenstemming onder meer met betrekking tot de maten, vormen, kleuren en presentatie van de goederen en afwijkingen in eender welk visueel element worden steeds als zichtbare gebreken beschouwd.

10. Klachten over verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien ze bij aangetekend en gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van Elektriciteitswerken KeCo uiterlijk binnen zes maanden na de leveringsdatum én binnen de acht dagen na het vaststellen van het gebrek. Een rechtsvordering aangaande verborgen gebreken dient binnen de twee maanden na de afwijzing van de klacht of het stilzwijgen door Elektriciteitswerken KeCo te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank bij gebreke waaraan deze gebreken niet meer worden aanvaard. Elektriciteitswerken KeCo moet ook steeds de mogelijkheid krijgen eventuele klachten of gebreken te onderzoeken. Deze garantie kan slechts worden ingeroepen indien de betalingsvoorschriften werden nageleefd.

11. Bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, aanpassing of verwerking van de goederen, demontage of reparatie door de klant zelf vervalt iedere mogelijkheid tot beroep op garantie vanwege Elektriciteitswerken KeCo, zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken.

12. Bij montage aan roerende of onroerende goederen van de klant staat de klant in voor de terbeschikkingstelling van de juiste montagevoorschriften. De klant zorgt dat alle nutsvoorzieningen op zijn kosten kunnen worden gebruikt en dat de vereiste werkplaats op voorhand is vrijgemaakt.

13. Facturen dienen te worden betaald uiterlijk 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling heeft Elektriciteitswerken KeCo zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een nalatigheidsintrest van 10% op de hoofdsom vanaf de vervaldag van de factuur. Indien één factuur niet tijdig wordt voldaan, worden ook de overige, nog niet vervallen facturen van rechtswege opeisbaar. Behalve nalatigheidsintresten heeft Elektriciteitswerken KeCo bij niet tijdige betaling tevens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuursaldo met een minimum van 250 euro, onverminderd haar recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien grotere schade wordt aangetoond.

14. Indien een factuur niet wordt betaald of vorderingsstaat niet binnen de afgesproken of redelijke termijn wordt aanvaard, wordt
de uitvoeringstermijn van de opdracht zonder meer geschorst tot op datum van algehele betaling of aanvaarding. Volgehouden wanbetaling na ingebrekestelling is voor Elektriciteitswerken KeCo een gegronde reden om eenzijdige verbreking van de overeenkomst lastens de klant vast te stellen.

15. Bij betalingsmoeilijkheden van de klant, ook ten aanzien van derden, is Elektriciteitswerken KeCo voor de lopende opdrachten gerechtigd vooraf een door haar te bepalen waarborg te eisen van de klant onverminderd haar recht om de lopende opdrachten zonder voorgaande ingebrekestelling op te schorten of te verbreken lastens de klant.

16. Annulering of verbreking van een opdracht door de klant geeft Elektriciteitswerken KeCo recht op een schadevergoeding van 30% op de overeengekomen prijzen, onverminderd haar recht om grotere schade aan te tonen en een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

17. De geleverde of gemonteerde goederen blijven, zelfs na incorporatie, eigendom van Elektriciteitswerken KeCo tot aan de volledige betaling van hoofdsom en aanhorigheden. Elektriciteitswerken KeCo kan de levering van bestelde materialen opschorten tot aanzuivering van alle achterstallige betalingen, waarna nieuwe leveringen contant dienen te worden voldaan voorafgaand aan elke nieuwe levering. Bij terugname blijven de reeds ontvangen betalingen definitief verworven voor Elektriciteitswerken KeCo als vergoeding voor de geleden schade onverminderd haar recht om bijkomende schade te vorderen. Voor bestelde goederen die niet worden opgehaald of waarvan de in ontvangstname door de klant onterecht wordt geweigerd, kan Elektriciteitswerken KeCo een bewaringskost van 10% van het factuurbedrag in rekening brengen en dit per begonnen maand na schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de klant. Na zes maanden krijgt Elektriciteitswerken KeCo het vrije beschikkingsrecht over deze goederen.

18. Een eventuele aansprakelijkheid van Elektriciteitswerken KeCo is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door haar verzekeraar en ondergeschikt tot de waarde van de geleverde of te leveren goederen en/of prestaties.

19. Wanneer zich een geschil voordoet is steeds het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken te Turnhout bevoegd. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.