ALGEMENE VOORWAARDEN ELEKTRICITEITSWERKEN KeCo

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen, leveringen, mededelingen en werkzaamheden van Elektriciteitswerken KeCo. Bij uitvoering van de opdracht zijn enkel deze voorwaarden van toepassing met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.

2. Prijsoffertes zijn geldig gedurende 90 kalenderdagen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging of door
begin van uitvoering door Elektriciteitswerken KeCo. Indien in de aanvaarde prijsofferte door de klant wijzigingen of voorbehouden zijn genoteerd, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat Elektriciteitswerken KeCo de klant heeft laten weten deze wijzigingen/voorbehouden te aanvaarden. Begin van uitvoering van de opdracht houdt nooit een impliciete aanvaarding van door de klant
genoteerde wijzigingen of voorbehouden in. Elektriciteitswerken KeCo heeft daarenboven steeds het recht haar aanbod te herroepen tot vijf werkdagen nadat de aanvaarding van de klant haar heeft bereikt.

3. Meerwerken worden enkel aanvaard na schriftelijke bestelling en geven aanleiding tot een meerprijs en tot een verlenging van de
uitvoeringstermijn.

4.Wachturen die niet aan Elektriciteitswerken KeCo te wijten zijn, worden de klant aangerekend.

5. De (kenmerkende prestatie van de) overeenkomst wordt steeds geacht zich te situeren op de zetel te Turnhout.

6. Prijsoffertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen, kostprijs van materialen, grondstoffen, energie, transport,… Indien kostprijsbepalende factoren na aanvaarding van de offerte wijzigingen ondergaan, behoudt Elektriciteitswerken KeCo zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen.

7. Productieverliezen, gevolgschade of vertragingen in de levering bij de klant kunnen nooit aanleiding geven tot enige boete of schadevergoeding lastens Elektriciteitswerken KeCo.

8. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend voor Elektriciteitswerken KeCo.

9. Vanaf de verzending naar de klant of plaatsing van de bestelde goederen gaat het risico voor o.a. verlies en schade over op de klant.

10. De zichtbare gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijs kon vaststellen,moeten per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 3 werkdagen na levering of montage, bij gebreke waarvan zij worden geacht te zijn aanvaard. Gebrek aan overeenstemming onder meer met betrekking tot de maten, vormen, kleuren en presentatie van de goederen en afwijkingen in eender welk visueel element worden steeds als zichtbare gebreken beschouwd.

11. Klachten over verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien ze bij aangetekend en gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van Elektriciteitswerken KeCo uiterlijk binnen zes maanden na de leveringsdatum én binnen de acht dagen na het vaststellen van het gebrek. Een rechtsvordering aangaande verborgen gebreken dient binnen de twee maanden na de afwijzing van de klacht of het stilzwijgen door Elektriciteitswerken KeCo te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank bij gebreke waaraan deze gebreken niet meer worden aanvaard. Elektriciteitswerken KeCo moet ook steeds de mogelijkheid krijgen eventuele klachten of gebreken te onderzoeken. Deze garantie kan slechts worden ingeroepen indien de betalingsvoorschriften werden nageleefd.

12. Bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, aanpassing of verwerking van de goederen, demontage of reparatie door de klant zelf vervalt iedere mogelijkheid tot beroep op garantie vanwege Elektriciteitswerken KeCo, zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken.

13. Bij montage aan roerende of onroerende goederen van de klant staat de klant in voor de terbeschikkingstelling van de juiste montagevoorschriften. De klant zorgt dat alle nutsvoorzieningen op zijn kosten kunnen worden gebruikt en dat de vereiste werkplaats op voorhand is vrijgemaakt.

14. Facturen dienen te worden betaald uiterlijk 10 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling heeft Elektriciteitswerken KeCo zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een nalatigheidsintrest van 10% op de hoofdsom vanaf de vervaldag van de factuur. Indien één factuur niet tijdig wordt voldaan, worden ook de overige, nog niet vervallen facturen van rechtswege opeisbaar. Behalve nalatigheidsintresten heeft Elektriciteitswerken KeCo bij niet tijdige betaling tevens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuursaldo met een minimum van 750 euro, onverminderd haar recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien grotere schade wordt aangetoond.

15. Indien een factuur niet wordt betaald of vorderingsstaat niet binnen de afgesproken of redelijke termijn wordt aanvaard, wordt
de uitvoeringstermijn van de opdracht zonder meer geschorst tot op datum van algehele betaling of aanvaarding. Volgehouden wanbetaling na ingebrekestelling is voor Elektriciteitswerken KeCo een gegronde reden om eenzijdige verbreking van de overeenkomst lastens de klant vast te stellen.

16. De geplaatste en geleverde goederen blijven eigendom van KeCo tot het voldoen van het volledige factuur .

17. Bij betalingsmoeilijkheden van de klant, ook ten aanzien van derden, is Elektriciteitswerken KeCo voor de lopende opdrachten gerechtigd vooraf een door haar te bepalen waarborg te eisen van de klant onverminderd haar recht om de lopende opdrachten zonder voorgaande ingebrekestelling op te schorten of te verbreken lastens de klant.

18.Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht ( 8) dagen na de factuurdatum . Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden

19. Het is mogelijk dat er tijdens de werken bij het inwerken van leidingen in de muren per ongeluk door de muur wordt doorgeboord, of door gekapt. Dit kan mogelijk schade veroorzaken aan de muren van de aangrenzende vertrekken. Indien dit zou gebeuren, wordt de opening terug dichtgemaakt. Eventuele schilderwerken / tegelwerken zijn niet voorzien en er kan in geen enkel geval beroep gedaan worden op onze verzekering hiervoor.